späť
Produktové kompetencie

Singl.eView billing

Singl.eView je billing systém zameraný na oblasť telekomunikácií. Zaoberá sa dvomi ťažiskovými oblasťami: správou zákazníkov a ich dôležitých dát; správou finančných operácií a peňažného obratu.

Správa zákazníkov

Systém je nastaviteľný a prispôsobiteľný podľa množstva zákazníkov, bez problémov funguje pre státisíce položiek. Singl.eView je mnohostranne konvergentný, napr. umožňuje v rámci jedného systému správu odlišných typov zákazníkov t.j. tak tarifných zákazníkov, ako aj zákazníkov s predplatenou kartou. Systém podporuje vytváranie hierarchií zákazníkov, čo umožňuje, že štruktúra zákazníkov nie je plochá a niekoľko telefónnych čísel môže byť spravovaných na jednom zákazníckom účte. Táto časť systému tiež zahŕňa všetky typy platieb, záznamy o platbách a ich výške. Tieto údaje sú pridružené k dátam zákazníka spolu s účtovanými položkami a záznamoch o využívaní služieb.

Správa peňažného obratu

Systém sa delí na dva podsystémy: konvergentný billing a systém pre poistenie financií. Konvergentný billing zahŕňa účtovací modul pre výpočet ceny služby, ďalej modul pre zľavy a modul pre tvorbu faktúry. I tu je nápadná konvergencia systému, pretože všetko funguje nezávisle na type využívanej služby. So službami je zaobchádzané vždy podľa jednej všeobecnej šablóny či sa jedná o videohovor, telefonovanie, SMS, multimediálne služby alebo dáta. Účtovanie je možné flexibilne uskutočňovať, buď v reálnom čase alebo v dávkach. Výhoda účtovania v reálnom čase je, že zabraňuje chybám a možnosti nedovoleného využitia služieb operátora (fraud). Systém podporuje paralelné spracovanie transakcií, miera paralelizmu je nastaviteľná.

Systém pre poistenie financií zahŕňa mnoho reportov týkajúcich sa finančného obratu a rizík, napr. celkový obrat za zúčtovacie obdobie, počet aktívnych zákazníkov atď.

Singl.eView a ARTIN

Singl.eView billing je používaný mnohými telefónickými operátormi, medzi nimi je aj skupina ‚3‘ alebo Hutchison 3G, čo je nadnárodná skupina mobilných operátorov zameraná na videohovor a multimediálne služby. Pre dcérsku spoločnosť Hutchison 3G Austria realizuje ARTIN v spolupráci s Hewlett-Packard dlhodobý projekt práve v oblasti Singl.eView a Intermediate.

Nastaviteľnosť Singl.eView

Systém je ako celok vysoko konfigurovateľný, pretože funkčné jadro je implementované úplne oddelene od špecifickej konfigurácie potrebnej pre konkrétnych operátorov. Nové služby a tarify možno nastaviť bez akýchkoľvek zásahov do jadra. Systém možno takto dynamicky prispôsobovať novým technológiám a rastu množstva zákazníkov. Konfigurácia je založená na výrazovej logike. Za behu je možné implementovať nové funkcie, skripty a nastavenie do konfiguračných tabuliek.

Nadväzujúce systémy

Z dôvodu dobrej výkonnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti funguje Singl.eView často na multiprocesorových systémoch na báze UNIX. Konfiguračné dáta a dáta zákazníkov sa ukladajú do oddelenej databáze. Tu je príklad integrácie Singl.eView do ostatných systémov.

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko