späť
Produktové kompetencie

HP Open View Service Activator

HP OpenView Service aktivátor umožňuje automatizovanú aktiváciu pre služby poskytované rozličnými typmi service providerov. Service aktivátor má predovšetkým nasledujúce výhody:

 • Je integrovaný do riešenia HP Integrated Service Management.
 • Poskytuje nástroje, dokumentáciu a prípravu pre významné zjednodušenie deploymentu systémových integrátorov.

Architektúra Service Activator

 

Workflow Manager

Tento engine, tiež nazývaný Micro-workflow Manager, umožňuje spustiť niekoľko aktivačných workflow súčasne. Každý workflow vykonáva sekvenciu úloh nevyhnutných k realizácii aktivačnej žiadosti. Tieto úlohy zahŕňajú:

 • Extrakcia parametrov aktivácie zo vstupnej aktivačnej správy.
 • Získanie novej informácie z týchto parametrov.
 • Vyžiadanie aktivačných parametrov od inventárneho systému, od externých aplikácii alebo od operátora.
 • Vykonanie aktivačných úloh prostredníctvom Resource Manager-a.

Otvorená architektúra Service Activatora umožňuje systémovým integrátorom upraviť alebo rozšíriť Workflow Manager tak, aby definoval presnú sekvenciu úloh potrebných k aktivácii každej služby ponúkanej providerom. Systémový integrátor tiež definuje správy a integračnú technológiu (TCP, TCP and SSL, EAI zbernice) použitých k interakcii s OSS.

Service Builder

Táto aplikácia umožňuje systémovému integrátorovi vyvíjať nové aktivačné plug-iny and/or zmiešané úlohy pre run-time systém Service aktivátora. Service Builder podporuje, ako grafické používateľské rozhranie, tak rozhranie príkazové riadky.

Ressource Manager

Tento komponent spúšťa atomické úlohy v transakčnom kontexte, vyvolaním príslušných aktivačných plug-inov. Ressource Manager sa podieľa na koordinácii transakcií s JTA managerom transakcií poskytovaným v JBoss ( J2EE aplikačný server poskytovaný spolu so Service aktivátorom). Keď niektorá atomická úloha skončí chybou, sémantika transakcie vyvolá roll back všetkých atomických úloh spustených pred ňou v tej istej transakcii. Service aktivátor udržuje stav každej transakcie v poradí zaručujúcim korektnú obnovu v prípade systémového zlyhania.

Activation plugins

Otvorená architektúra Service aktivátora umožňuje systémovým integrátorom prispôsobovať plug-iny, rozširovať ich tak, aby poskytovali rôzne funkcionality, podľa potreby vyvíjať a integrovať nové plug-iny.

Inventory

Inventory sub-systém service aktivátora je framework pre vytváranie inventárnych riešení vhodných pre cieľové prostredie. Service aktivátor obsahuje nástroj nazvaný InventoryBuilder. Vstupom pre tento nástroj je množina definičných súborov, ktoré popisujú schematické elementy pomocou XML a vytvárajú nasledujúce položky:

 • SQL schéma pre uloženie entít v databáze Oracle.
 • Java Beans pre interakciu s databázou použitím JDBC.
 • Java Server Pages (JSPs) pre jednoduchý manuál, pre web-based interakcie s inventory sub-systémom k vytvoreniu inventára , pre modifikácie a odstránenie.

Service Activator riešenie môže byť implementované týmito spôsobmi:

 • Použitím len inventory sub-systému vstavanom v Service aktivátore.
 • Kombináciou vstavaného inventory sub-systému s iným inventory riešením.
 • Výhradne použitím inventory riešenia iného než poskytovaného service aktivátorom.

Task Repository

Táto databáza ukladá vzťahy medzi atomickými úlohami a aktivačnými plug-inami, rovnako ako i definície zložených úloh. Keď systémový integrátor nasadzuje plug-iny alebo vytvára zložené úlohy, uloží sa daná informácia v úložisku úloh Task Repository.

Service Instance Repository

Workflow Manager môže parametre použité pri aktivácii ukladať do Service Instance Repository tak, že tieto parametre môžu byť znovu obnovené počas update alebo odstránenia existujúcej služby. Táto informácia je uložená v rovnakej inštancii Oracle ako inventárne objekty.

Plug-in Repository

Táto databáza sa používa k uloženiu aktivačných plug-inov, ktoré umiestnil do aktivátora systémový integrátor. Plug-iny sú uložené ako archívne java súbory (JAR)- plug-in repository je teda file-storage systém. Plug-iny dodávané od HP alebo vyvíjané systémovým integrátorom musia byť explicitne umiestnené v run-time inštalácii service aktivátora, aby boli vždy k dispozícii pre použitie.

Operator User Interface

Service Activator poskytuje web-based používateľské rozhranie (UI), ktoré môžu operátori, systémoví integrátori a administrátori použiť k monitorovaniu aktívnych workflow, k prehliadaniu logov a k udržiavaniu inventárneho subsystému. Operátor UI poskytuje iba interakciu s inventory objektmi, ktoré sú uložené v built-in inventári service aktivátora.

1 deployment – definuje operácie, ktoré umožňujú nástrojom od rôznych dodávateľov konfigurovať a nasadiť balíčky na akýkoľvek J2EE produkt.

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko