späť
Produktové kompetencie

HP IUM mediation

Naše skúsenosti s IUM
ARTIN dodával riešenie s použitím IUM pre mobilných operátorov doma i v zahraničí. Máme niekoľkoročné skúsenosti s kompletným vývojovým cyklom počnúc detailnou analýzou požiadaviek, cez implementáciu a testovanie až po nasadenie do prevádzky. IUM bolo použité na projektoch pre Orange SK (SDP Real-Time Charging interface), H3G Austria (FMC/RLC feeders, DPG support), Orange Rumunsko (MMS mediace), HP Turecko a T-Mobile Česká republika (Dáta rating engine).

Mediačný nástroj a platforma pre správu klasických alebo bezdrôtových sietí prenášajúcich hlasové alebo dátové služby. IUM používa škálovateľnú distribuovanú architektúru pre načítanie, agregáciu a koreláciu používaných dát z infraštruktúry služby a k prezentácii dát v systéme biznis podpory pre fakturácie a analýzy. IUM vie získavať dáta zo všetkých sieťových vrstiev (podľa OSI referenčného modelu). IUM poskytuje tiež správu účtovania v reálnom čase, ktorá podporuje prepaid služby, hot-billing a real-time vyúčtovanie poskytovaním autorizácie v reálnom čase a účtovacieho request/response mechanizmu. IUM môže byť nakonfigurovaný na prijímanie autorizácie a žiadostí na vyúčtovanie od aplikačných serverov a bodov riadenia služby. Môže vykonávať všetky potrebné konverzie a spracovanie na žiadosť, posielať dotazy na ostatné servery ako dotaz na rating, dotaz na používateľov repository, dotaz na bilančný manažér. Ďalej môže rozhodnúť, či môže byť žiadosť povolená použitím obchodných pravidiel a môže byť poslaná odpoveď spať na aplikačný server alebo na kontrol point služby. Toto všetko sa uskutočňuje v reálnom čase.

IUM je široko používaný komplexný systém riadenia s otvoreným rozhraním pre širokú škálu aplikácií a dátových zdrojov. Je postavený na distribuovanej architektúre. Bez ohľadu na počet sieťových prostriedkov a koncových používateľov systému, IUM môže byť nakonfigurovaný tak, aby efektívne spracovával dáta. IUM je jedným z vedúcich konvergenčných mediačných riešení a používaných riadiacich platforiem pre hlasové , DSL, káblové, VoIP, 3G mobilné, WiFi/LAN a mnohé iné siete alebo technológie. Táto platforma umožňuje sprostredkovanie súčasných sietí pre fakturáciu, monitorovanie a riadenie kvality služieb a kapacít. Rovnako je dobrou prípravou pre najnovšie IMS siete (IMS = IP Multimediálny Subsystém).

Škálovateľnosť
IUM poskytuje škálovateľnosť transportnej vrstvy cez niekoľko sietí a niekoľko geografických lokácií na milióny koncových zákazníkov. Mnoho mediačných platforiem používa centralizované relačné úložisko dát. Hoci relačné úložisko dát môže obslúžiť vstupy od niekoľkých klientov, objemné inserty alebo pridanie klienta je náročná operácia, ktorá značne ovplyvňuje výkon a škálovateľnosť. Na rozdiel od toho, každý IUM kolektor agreguje používané dáta v kompaktnej stromovej štruktúre a potom ho ukladá do jeho vlastného lokálneho úložiska dát. Pretože len základné agregované dáta sú presúvané nahor v kolektorovej hierarchii, sieťová prevádzka je významne menšia než v centralizovaných architektúrach.

Spoľahlivosť
IUM kolektory bežia autonómne, takže keď jeden z nich zlyhá, ostatné môžu pokračovať v zbieraní a agregáciou dát. Lokálne úložiská dát kolektorov povoľujú pretrvanie použitých dát a tie môžu byť znovu obdŕžané po zotavení sa komponenty po zlyhaní. IUM môže byť tiež umiestnená na tzv. high-availability platformy ako je MC/Servicequard pre HP UX platformy alebo Marathon pre Windows platformy.

Rozšíriteľnosť
Systémoví integrátori a vývojári môžu jednoducho rozšíriť funkcionalitu IUM vytvorením nových zapuzdrených objektov, parser-ov, pravidiel alebo aplikačných úložísk dát, jednoduchým rozšírením čistej Java implementácie IUM. Napríklad môžete ľahko vyvíjať nové zapuzdrené objekty pre čítanie dát z nového súborového formátu, dátového streamu, sieťového zariadenia alebo API a nahrať tento objekt do existujúceho kolektora.

Ovládateľnosť
IUM umožňuje distribúciu kolektorov skrz infraštruktúru a napriek tomu riadi deployment centrálne. Toto sa dosahuje v IUM tým, že distribuované kolektory získavajú informácie z centrálneho konfiguračného servera, ktorý poskytuje kompletný prehľad deploymentu. Kolektory udržujú cachované záznamy ich konfigurácií a používajú lokálneho agenta na riadenie lokálnych kolektorov. Každý kolektor podporuje mechanizmus notifikácie pre spustenie programu, skriptu alebo príkazu operačného systému po kompletnom vystavení dát do dátového úložiska. IUM poskytuje grafické používateľské rozhranie i príkazový riadok pre administráciu konfigurácie a dotazovania na IUM komponenty. IUM je tiež integrované s HP OpenView, ktoré umožňuje monitorovanie a spravovanie celého mediačného systému z centrálnej OpenView konzoly.

Bezpečnosť
Voliteľne IUM poskytuje mechanizmus overenia, autorizácie a auditov administrácie a konfigurovanie používateľom. Model autorizácie založený na roliach rozhoduje, ktoré akcie môže uskutočňovať administrátor v systéme. Keď je zabezpečenie aktivované všetky administračné a konfiguračné aktivity sú zaznamenávané do logu pre účely auditu. Všetka komunikácia je overovaná a kryptovaná použitím SSL. Pri overovaní sa používa kryptografia s 1024 bitovými RSA kľúčmi. Dáta sú prenášané použitím 40-bitovým RC4 kryptovaním a sú voľne prenosné.

Flexibilita
IUM sa skladá z všestranne použiteľných, konfigurovateľných modulov, ktoré môžu byť ľahko prispôsobené tak, aby spÍňali meniace sa biznis požiadavky. Napríklad engine s jednoduchým pravidlom môže spustiť niekoľko paralelných agregačných schém pre podporu rôznych požiadaviek fakturácie, marketingu a systémov operačného manažmentu.

Otvorené štandardy
IUM je napísaná kompletne v jazyku Java a podporuje otvorené štandardy ako CORBA. To poskytuje otvorené, dobre dokumentované rozhranie, ktoré umožňuje distribútorom aplikáciu a vybavenie vystavovať dáta na vstup IUM alebo prijímať dáta z jeho výstupu. Jeho plug-in architektúra uľahčuje vývojárom rozšírenie jeho funkcionality pridaním nových rysov alebo začlenením nového vybavenia alebo aplikácie. HP je zakladajúci člen IPDR (Internet Protocol Dáta Record) pracovného fóra, ktoré pracuje na štandardizácii kolekcií IP dátových záznamov a prezentácii rôznym aplikáciám.

IUM procesy

Kolektor
Primárna súčasť IUM mediácie, kolektor je Java proces, ktorý dokáže čítať, normalizovať, filtrovať a agregovať použité udalosti alebo relačné záznamy podľa špecifikovaných pravidiel. Počet kolektorov v deploymente závisí na počíta a rôznorodosti dátových zdrojov v infraštruktúre a na množstve typov predspracovania potrebných v biznis aplikácii.

Relačný server
Relačný server je hlavný komponent implementujúci správcu účtovania v reálnom čase. Správca účtovania poskytuje spracovanie rule-based udalosti, ktoré umožňuje rýchle vytvorenie pre-paid a hot-billed služby. Poskytuje autorizáciu a evidenciu pre individuálne alebo previazané balíčky služieb, ktoré preklenujú niekoľko ponúk služieb a účtovacích metód. Relačný server je v podstate kontajner, ktorý obsahuje jeden alebo viac konektorov, jedno alebo viac pravidiel a jeden alebo viac skladov relácií. Je možné konfigurovať toľko relačných serverov koľko je potrebné, typicky najmenej jeden pre každý protokol. V prostredí s vysokou prístupnosťou je možné mať druhý pohotovostný relačný server pre každý primárny relačný server.

Konfiguračný server
Konfiguračný server uskutočňuje konfiguráciu každého kolektoru. Udržiava všetky konfiguračné informácie v centrálnom úložisku konfigurácií. Kolektory obdŕžia ich konfigurácie z tohto úložiska konfigurácií, keď sú spúšťané. Aplikácie ovplyvňujúce kolektory sa dotazujú konfiguračného servera na IOR (Interoperable Object Reference) alebo CORBA (Common Object Request Broker Architecture) adrese kolektorov.

Admin agent
Na každom hoste ho prezentuje, buď Windows služba, alebo UNIX démon. Admin agent je IUM proces spúšťaný ako prvý. Admin agent potom spustí všetky ostatné IUM procesy na týchto hostoch. Tiež komunikuje medzi konfiguračným serverom a kolektormi.

Databázový engine
IUM ukladá meta-dáta a spracovávané dáta do PEVNEJ vstavanej databáze. IUM tiež umožňuje konfigurovať dopredu existujúcu databázu (ako je napríklad Oracle) ako náhradu.

LaunchPad
Launchpad je windows rozhranie, ktoré umožňuje modifikovať, monitorovať a riadiť kolektory a iné IUM procesy a servery. Je možné ho použiť k dokončeniu väčšiny vývoja alebo úloh údržby s IUM deploymentom, od implementácie, konfigurácie a testovania až po každodenné monitorovanie a administráciu.

Korelátor
Kolektor so špeciálnym účelom. Korelátor číta používané dáta z použitého kolektora a relačné dáta z relačného kolektora. Potom skombinuje tieto dve množiny dát, porovná použitie s používateľmi. Napríklad môže skombinovať použité dáta z Cisto routra s relačnými dátami z RADIUS relácií tak, aby asocioval použitie siete so zodpovedajúcimi používateľmi.

Report kolektor
Kolektor so špeciálnym účelom, report kolektor získa spracovávané dáta od ostatných kolektorov a uloží informáciu pre súvisiaci report do databázy.

Report server
Webová aplikácia prevádzkovaná na Tomcat servlet engine vstavanom v IUM, report server je Java proces, ktorý získa dáta z report kolektorov a pripraví reporty pre zobrazenie.

Plánovací server
Voliteľný proces, plánovací server umožňuje IUM (alebo externým skriptom) vykonávať špecifické operácie v naplánovaných intervaloch.

Audit Report server
Kolektor so špeciálnym účelom, Audit Report Server získava informácie pre audit z ostatných kolektorov a ukladá ich do databázy.

Komponenty kolektora

Kolektor sa skladá z týchto komponentov:

 • Encapsulator – číta vstupné dáta a umiestňuje dáta do NME formátu (Normalized Metered Event), dátový formát používaný všetkými komponentmi IUM.
 • Aggregator – spracováva NME dáta.
 • Datastore – ukladá a formátuje NME dáta pre použitie inými kolektormi alebo aplikáciami.

Súčásti kolektoru
© Copyright 2006 Hewlett-Packard Company
Ktorýkoľvek komponent môže byť nahradený iným rovnakého typu.

Encapsulator môže čítať použité dáta z mnohých zdrojov:

 • Voice switch-e, ako sú switch-e od Alcatel, Ericsson, Lucent, Nokia, Nortel a Siemens
 • VoIP zariadenia
 • WLAN access point zariadenia a služby a služby riadiacich bodov
 • AAA servery, ktoré používajú protokoly ako sú Diameter a RADIUS
 • IP routre ako napr. Cisco Netflow
 • Log súbory webových serverov
 • Log súbory PROXY serverov
 • SNMP a RMON MIBs
 • Mobile voice a dáta traffic z GSM/GPRS alebo CDMA switchov

Aggregator môže vykonávať mnoho operácií nad použitými záznamami:

 • Akumulovať pole z mnohých záznamov
 • Kombinovať mnoho záznamov do jedného
 • Kopírovať políčka z jedného záznamu do iného
 • Vzájomne zameniť hodnoty políčok vo vnútri záznamu
 • Pridávať políčka do záznamu
 • Vykonávať aritmetické operácie nad číselnými dátami
 • Vykonávať logické operácie nad binárnymi dátami
 • Vyfiltrovať záznamy na základe mnohých rôznych podmienok
 • Podmienené spracovanie záznamov
 • Dotazy na LDAP adresáre, DNS servery a databáze
 • Zoskupenie záznamov na základe hodnoty ľubovoľného polička

Datastore môže poslať spracovávané dáta v rôznych výstupných formátoch:

 • Pevná relačná databáza, vstavaná v IUM (Pevná databáza je produktom Solid InformationTechnology)
 • Relačná databáza tretích strán ako je Oracle
 • IDR súbory (Internet Dáta Record) v HTML, XML, alebo ako obyčajný text

Produktové kompetencie

Infinica

Interconnect

Microsoft SharePoint

Zobraziť všetko